Popis projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá
území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.
Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů bude vybudování udržitelného systém
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají
zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k
řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
Spolupráce a společné vzdělávání vedení škol a zřizovatelů a komunikace mezi aktéry
pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje
vzdělávání ve škole.
MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území
na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je
zpracováván ve spolupráci s partnery v území.
V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a
vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty
ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání,
které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP
PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních plánů bude
řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.